logo bip

Czas wygenerowania treści 2018-12-13 10:52:40

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Data: 2018-01-10

Udostępnienie informacji publicznej

Ogólny opis

1.    Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2.    Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku.

Sposób dostarczania dokumentów
1.    Wymagane dokumenty należy dostarczyć do ŚCP na jeden z poniższych sposobów:

·    przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP/SEKAP;

·    przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);

·    złożyć bezpośrednio w ŚCP w godzinach jego pracy;

·    przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail ŚCP;

·    przesłać faksem.

2.    Formularz wniosku jest dostępny poniżej.

3.    Wnioskodawca podaje dane umożliwiające realizację wniosku; może też zostać zobowiązany do uzupełnienia danych. Składając wniosek należy określić informacje, o które się wnioskuje i formę ich udostępnienia.

4.    W przypadku przesłania wniosku pocztą tradycyjną należy go wysłać na adres: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów.

5.    W przypadku składania wniosku bezpośrednio należy go złożyć w Sekretariacie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości mieszczącym się w Chorzowie przy ul. Katowickiej 47, piętro VII

w godzinach pracy. tj.: poniedziałek - piątek: 7.30-15.30.
6.    Wniosek można złożyć również poprzez pocztę elektroniczną na adres: scp@scp-slask.pl (lecz pisma skierowane na wskazany adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie nie wymagającym potwierdzenia wniesienia) lub wysłać faksem na  numer: 32 743 91 61.

Opłaty
1.    W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej ŚCP ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

2.    O wysokości ewentualnych opłat powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy chyba, że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia albo wycofa wniosek.
Przez koszt udostępnienia informacji publicznej rozumie się realnie poniesione koszty materiałowe. Są to wyłącznie koszty nośnika, na którym udostępniana jest informacja publiczna. Wysokość ewentualnych opłat ustalana jest indywidualnie w oparciu o żądanie zawarte we wniosku. Przy określaniu kosztów pod uwagę bierze się rzeczywiste koszty zakupu materiałów, np. płyty CD lub koszty związane z materiałami do wykonania kserokopii.
W przypadku wystąpienia ewentualnych kosztów kwotę wskazaną w powiadomieniu należy wpłacić na konto podane w treści pisma.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
1.    Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
2.    W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.
3.    O formie odbioru decyduje wnioskodawca w formularzu wniosku.
4.    Załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej może przybrać postać:

·    czynności materialno-technicznej, jaką jest udzielenie informacji publicznej;

·    pisma informującego, że wezwany podmiot nie jest zobowiązany do udzielenia informacji, gdyż nią nie dysponuje i do jej posiadania nie jest zobowiązany;

·    pisma informującego, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej;

·    pisma informującego, że wniosek dotyczy informacji publicznej, lecz zasady i tryb dostępu do informacji objętych wnioskiem są odmiennie uregulowane w innej ustawie (istnieje odrębny tryb dostępu do żądanej informacji);

·    decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, jeśli wnioskodawca domaga się dostępu do informacji, która stanowi tajemnicę ustawowo chronioną, dotyczy sfery prywatności lub informację przetworzoną i nie występuje przesłanka szczególnie istotnego interesu publicznego w realizacji wniosku;

·    decyzji o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji publicznej, gdy wnioskodawca po zawiadomieniu go o braku możliwości zrealizowania wniosku we wskazanej formie i treści nie zmodyfikuje żądania i nadal będzie domagał się udostępnienia w pierwotnej formie, bądź nie odpowie na takie powiadomienie.


Informacje na temat przebiegu sprawy
1.    Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości osobiście.
2.    Informacje można uzyskać również telefonicznie.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informujemy, iż:

1.    Administratorem danych osobowych jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 71 60, e-maila: scp@scp-slask.pl.

2.    Z osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: abi@scp-slask.pl.

3.    Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wynikający z:

·         ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

4.    Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji wniosku  o udzielenie informacji publicznej.

5.    Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Ponadto, w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane zainteresowanemu taką informacją na mocy przepisów prawa.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

7.    W związku z przetwarzaniem przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, prawo do sprzeciwu i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 


plik do pobrania 1527161461.docx [32 kB]
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2018-01-11 08:26:56
Ostatnia aktualizacja: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2018-05-24 13:31:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz ROZPONDEK Dyrektor ŚCP
Dokument podpisano: 2018-05-24 08:32:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;