logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-08-22 16:18:13

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-003/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Świadczenie usług w zakresie mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje mycie 4 pojazdów osobowych.

1. Zakres mycia obejmuje:

- mycie zewnętrzne - wstępne płukanie, mycie właściwe wszystkich elementów nadwozia wraz z woskowaniem, mycie felg i kołpaków oraz suszenie.

- czyszczenie wnętrza - odkurzanie całego wnętrza (w tym wnętrze bagażnika), mycie i suszenie dywaników gumowych, mycie szyb od wewnątrz, czyszczenie
i nabłyszczanie plastików wewnętrznych na matowo (deska rozdzielcza, środkowa konsola, drzwi).

Pojazdy które objęte będą powyższymi usługami to: Opel Astra Hatchback (2004r.), Skoda Octavia Kombi (2018r.), Skoda Fabia Kombi (2018r.) oraz Skoda Fabia Hatchback (2018r.).

Usługa mycia obejmuje koszty stosowanych środków oraz robocizny.

2. Opis realizacji usługi:

2.1  Zamawiający mycie samochodu będzie zlecał sukcesywnie w zależności
od swoich potrzeb w sposób ustalony z Wykonawcą drogą telefoniczną.

2.2  Termin wykonania usługi każdorazowo ustalany będzie z Wykonawcą.

2.3  Po wykonaniu poszczególnego zlecenia Zamawiający odbierze prawidłowo wystawioną fakturą VAT za dane zlecenie lub Wykonawca wystawi zbiorczą FV za wszystkie usługi mycia w danym miesiącu.

2.4  Płatność będzie dokonywana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze VAT. Termin płatności VAT wynosi 14 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury. Dniem dokonania zapłaty będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

2.5  Podane ilości usług stanowią maksymalną ilość zamówienia i nie zobowiązują do ich pełnego wykorzystania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji mniejszej ilości zamówienia, w zależności od potrzeb Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

2.6  Zamawiający zaznacza, iż zawarta umowa wygaśnie w momencie osiągnięcia maksymalnej wartości zamówienia, czyli łącznej kwoty brutto zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie na podstawie, której zawarta zostanie umowa. 

2.7  W przypadku wykorzystania ilości danej usługi określonej w ofercie, przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych brutto i nie przekroczeniu maksymalnej kwoty brutto, określonej w złożonej ofercie i zawartej umowie, możliwa będzie zmiana ilości poszczególnych usług bez konieczności aneksu umowy.

2.8  Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania cen przedstawionych w ofercie na stałym poziomie przez cały okres trwania umowy (zaoferowane ceny nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy), chyba, że nastąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili formułowania treści zapytania ofertowego tj. np.: zmian stawki podatku VAT itp.

3. Realizacja usług będących przedmiotem zamówienia należy do obowiązków Wykonawcy. Niedopuszczalne jest aby kierowca lub przedstawiciel Zamawiającego dokonywał samodzielnie czynności, o których mowa w pkt. 1 na myjni Wykonawcy. Wykonawca zapewni odpowiednie pomieszczenie (poczekalnia, biuro) na czas realizacji usługi dla osoby podstawiającej pojazd do mycia.

4.  Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług, będących przedmiotem zamówienia w myjni ręcznej (włącznie z myciem felg/ kołpaków pojazdu) lub myjni ręcznej przy użyciu myjki ciśnieniowej (włącznie z myciem felg/kołpaków pojazdu).

5. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług, będących przedmiotem zamówienia, na myjni samochodowej samoobsługowej, myjni mobilnej oraz myjni, w których usługi rozliczane są wyłącznie gotówkowo.

6. Myjnia, na której będą świadczone usługi będące przedmiotem zamówienia, musi gwarantować bezusterkowe mycie pojazdów.

7. Cykl mycia (w zakresie, o którym mowa w pkt. 1) nie powinien przekroczyć 60 minut.

8. Myjnia Wykonawcy musi spełniać wymogi ochrony środowiska określone w obowiązujących przepisach.

9. Wykonawca zapewni możliwość świadczenia usługi mycia pojazdów służbowych Zamawiającego
co najmniej 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godz. 7:30 - 15:30.

10. Usługa mycia samochodów winna być wykonywana w odległości nie większej, niż ok. 15 kilometrów od siedziby Zamawiającego (w jedną stronę). Pomiar odległości podczas oceny ofert dokonany zostanie na podstawie najkrótszej trasy wyznaczonej dla samochodu osobowego za pomocą portalu https://www.google.pl/maps/. Dojazd do miejsca wykonywania usługi na koszt Zamawiającego.

W przypadku przekroczenia tej odległości Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez dalszego jej rozpatrywania.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego w trakcie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, w tym m. in. za uszkodzenia i zarysowania karoserii pojazdów i innych części pojazdu umiejscowionych na zewnątrz pojazdu oraz w jego wnętrzu, za szkody wywołane czynnikami mechanicznymi i zastosowanymi chemicznymi środkami myjącymi/czyszczącymi, do wysokości powstałej szkody.

 

Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do 20.12.2019r.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1547475389.pdf [595 kB]
Data składania ofert: 2019-01-21 11:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wszystkimi kosztami można przesłać mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-14 15:16:29
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-14 15:17:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-01-14 15:22:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy (doc)
Plik do pobrania: 1547475403.docx [744 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-14 15:16:43
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-14 15:17:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-01-14 15:22:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1547475418.pdf [336 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-14 15:16:58
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-14 15:17:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-01-14 15:22:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1548245037.pdf [145 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-23 13:03:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Tomasz Piechniczek - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-01-23 13:03:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;