logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-08-22 16:08:39

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-006/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy

Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych oraz środków czystości.

Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych oraz środków czystości,  których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro (wyłączone ze stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych art.4 ust.8).

Szczegółowy przedmiot zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 stanowiący jednocześnie Formularz Ofertowy.

 

  1.    Zamawiający będzie zlecał zamówienia sukcesywnie w zależności od swoich potrzeb w sposób ustalony z Wykonawcą drogą mailową lub faxem.

2.    Termin dostawy zamówionych artykułów: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamówione artykuły w ciągu 2 dni od zamówienia. Zamówienie należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-14:00.

3.    Wykonawca po wykonaniu danego zlecenia, zobowiązany będzie dostarczyć prawidłowo wystawioną fakturę VAT, za dane zlecenie. Płatność dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze. Termin płatności VAT wynosi 14 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury. Dniem dokonania zapłaty będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający informuje, że faktura/rachunek zostanie zapłacona metodą split payment zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 62).

4.    Podane ilości artykułów stanowią szacunkową ilość zamówienia i nie zobowiązują do ich pełnego wykorzystania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji mniejszej ilości zamówienia (określonych rodzajów i ilości), w zależności od potrzeb Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

5.   Zamawiający zaznacza, iż zawarta umowa wygaśnie w momencie osiągnięcia maksymalnej wartości zamówienia, czyli łącznej kwoty brutto zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie na podstawie której zawarta została umowa.

6.    W przypadku wykorzystania ilości któregoś z asortymentu określonego w ofercie, przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych brutto i nie przekroczeniu maksymalnej kwoty brutto, określonej w złożonej ofercie      i zawartej umowie, możliwa będzie zmiana ilości poszczególnych asortymentów bez konieczności aneksowania umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania cen przedstawionych w ofercie na stałym poziomie przez cały okres trwania umowy (zaoferowane ceny nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy).

8.    Zamawiany towar musi posiadać termin ważności nie krótszy niż 3 miesiące od momentu dostarczenia, o ile przepisy nie wymagają innego terminu ważności dla zamawianego asortymentu.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1547813729.pdf [683 kB]
Data składania ofert: 2019-01-25 13:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z pełnymi kosztami należy przesłać mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-18 13:15:29
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-18 13:16:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-01-18 13:17:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1547813747.pdf [499 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-18 13:15:47
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-18 13:16:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-01-18 13:18:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy (xls)
Plik do pobrania: 1547813771.xlsx [13 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-18 13:16:11
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-01-18 13:16:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-01-18 13:18:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1548769452.pdf [136 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-01-29 14:44:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-01-29 14:43:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;