logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-08-22 16:08:35

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-028/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup i dostawa ergonomicznych biurek w ilości 34 sztuk wraz z transportem oraz ich montażem w siedzibie Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa ergonomicznych biurek w ilości 34 sztuk wraz z transportem oraz ich montażem w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć biurka do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w jego siedzibie w godzinach pracy tj.:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia wraz z zdjęciem poglądowym znajduje się w załączniku nr 1.

Zakup realizowany jest w ramach Projektu pt. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń w ramach Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy,  dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej -konkurs".

CEL Projektu: Celem głównym Projektu jest pozostanie w zatrudnieniu pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości poprzez eliminację zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy. Projekt ma zapewnić poprawę dostępu do profilaktyki, która będzie miała na celu usunięcie lub zminimalizowanie takich negatywnych czynników jak stres, wypalenie zawodowe, pracę w pozycji wpływającej na dolegliwości fizyczne.

Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1553595952.pdf [860 kB]
Data składania ofert: 2019-04-03 23:59:59
Miejsce składania ofert: Ofertę - formularz ofertowy w wersji elektronicznej na adres e-mail zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pok. 701c (VII piętro), ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów w zamkniętej opisanej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-03-26 11:25:52
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-03-26 11:29:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-03-26 11:25:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 SOPZ
Plik do pobrania: 1553595984.pdf [194 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-03-26 11:26:24
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-03-26 11:29:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-03-26 11:26:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy (doc)
Plik do pobrania: 1553596019.docx [719 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-03-26 11:26:59
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-03-26 11:29:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-03-26 11:26:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1553596056.pdf [166 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-03-26 11:27:36
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-03-26 11:29:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-03-26 11:27:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 3 wzór umowy
Plik do pobrania: 1553596092.pdf [577 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-03-26 11:28:12
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-03-26 11:29:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-03-26 11:28:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1554806840.pdf [573 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-04-09 12:47:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-09 12:47:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;