logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-08-22 16:04:13

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-038/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup wraz dostawą podstawki z uchwytem do przepisywania dokumentów w ilości 33 sztuk wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup wraz dostawą podstawki z uchwytem do przepisywania dokumentów w ilości 33 sztuk wraz z transportem do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć uchwyty do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w jego siedzibie w godzinach pracy tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

Zakup realizowany jest w ramach Projektu pt. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń w ramach Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy,  dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej -konkurs".

CEL Projektu: Celem głównym Projektu jest pozostanie w zatrudnieniu pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości poprzez eliminację zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy. Projekt ma zapewnić poprawę dostępu do profilaktyki, która będzie miała na celu usunięcie lub zminimalizowanie takich negatywnych czynników jak stres, wypalenie zawodowe, pracę w pozycji wpływającej na dolegliwości fizyczne.

Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1556103594.pdf [991 kB]
Data składania ofert: 2019-05-07 13:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę można przesłać na adres e-mail zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pok. 701c (VII piętro), w zamkniętej opisanej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-24 12:59:54
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-24 13:06:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-24 12:59:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)
Plik do pobrania: 1556103742.pdf [991 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-24 13:02:22
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-24 13:04:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-24 13:02:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1556103775.pdf [202 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-24 13:02:55
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-24 13:04:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-24 13:02:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 3 Wzór umowy
Plik do pobrania: 1556103832.pdf [584 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-24 13:03:52
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-04-24 13:04:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-04-24 13:03:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1557319035.pdf [183 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-05-08 14:37:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-08 14:37:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;