logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-06-07 02:35:44

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-053/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup i dostawa podstawki z uchwytem do przepisywania dokumentów w ilości 33 sztuk wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa podstawki z uchwytem do przepisywania dokumentów w ilości 33 sztuk wraz z transportem do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć uchwyty
do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w jego siedzibie w godzinach pracy tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

Zakup realizowany jest w ramach Projektu pt. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń w ramach Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy,  dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej -konkurs".

CEL Projektu: Celem głównym Projektu jest pozostanie w zatrudnieniu pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości poprzez eliminację zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy. Projekt ma zapewnić poprawę dostępu do profilaktyki, która będzie miała na celu usunięcie lub zminimalizowanie takich negatywnych czynników jak stres, wypalenie zawodowe, pracę w pozycji wpływającej na dolegliwości fizyczne.

Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

 

Termin realizacji:  Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy zamówienia do 14 czerwca 2019r.

 Gwarancja:  minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Forma płatności: prawidłowo podpisany przez obie strony protokół odbioru „bez zastrzeżeń" będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Zapłata wynagrodzenia, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamawiający informuje, że faktura/rachunek zostanie zapłacona metodą split payment zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 62).

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1558437490.pdf [1183 kB]
Data składania ofert: 2019-05-28 10:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty można składać mailowo na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) na adres mailowy: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie pok. 701c.

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-21 13:18:10
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-21 13:20:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-21 13:18:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 - SOPZ / Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Plik do pobrania: 1558437580.pdf [1183 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-21 13:19:40
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-21 13:20:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-21 13:19:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Plik do pobrania: 1558437610.pdf [587 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-21 13:20:10
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-21 13:20:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-21 13:20:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1559557971.pdf [193 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-06-03 12:32:51
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-06-03 12:33:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek - Dyrektor
Dokument podpisano: 2019-06-03 12:32:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;