logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-02 07:27:52

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-71/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Organizacja szkolenia pracowniczego dla 28 os. nt. „Analiza finansowa i ekonomiczna projektów inwestycyjnych.”

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia jednodniowego szkolenia zamkniętego, dla pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z zakresu analizy finansowej projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

Temat szkolenia: „Analiza finansowa i ekonomiczna projektów inwestycyjnych."

Termin szkolenia: sierpień-wrzesień 2019r. - dokładny termin szkolenia zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą.  

Szkolenie jednodniowe, podzielone na dwa terminy po 14 os w każdym, w godzinach: 08:30-14:30.

Miejsce szkolenia: Chorzów lub Katowice

Liczba uczestników: 28 osób stanowi maksymalną ilość zamówienia, minimalnie - 26 osób. Zamawiający na 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia przekaże Wykonawcy informację o ostatecznej liczbie uczestników. Rozliczenie nastąpi zgodnie z informacją o ostatecznej liczbie uczestników szkolenia (wg ceny jednostkowej brutto/osobę).

  

Odbiorcami szkolenia będą pracownicy, wydziału wyboru i kontraktacji EFRR, Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości - wojewódzkiej jednostki organizacyjnej, która pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu RPO WSL 2014-2020, odpowiedzialni za weryfikację wniosków o dofinansowanie.

 

Wykonawca zobowiązany będzie do:

-         szczegółowego zapoznania się z formą działalności Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (www.scp-slask.pl),

-     zapewnienia sali szkoleniowej posiadającej odpowiednią liczbę miejsc siedzących dla wszystkich uczestników szkolenia oraz wyposażonej w sprzęt niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia, w tym w komputery,

-         zapewnienia przedstawiciela Wykonawcy przez cały czas trwania szkolenia, Zamawiający dopuszcza aby przedstawicielem Wykonawcy był trener prowadzący szkolenie,

-       zapewnienia usługi cateringowej podczas przerwy kawowej (napoje ciepłe - min. 250 ml/os, zimne - min 500 ml/os, słone i słodkie ciasteczka) oraz lunch. Usługa cateringowa powinna zawierać ewentualną opcję posiłku wegetariańskiego oraz bezglutenowego, o których Wykonawca zostanie poinformowany w przededniu realizacji usługi. Posiłki mogą być podane  w odrębnym pomieszczeniu lub wydzielonym wyłącznie dla uczestników szkolenia,

-         przesłania przed szkoleniem Zamawiającemu przygotowanej prezentacji,

-         wystawienia zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu,

-         przygotowania materiałów szkoleniowych w formie papierowej wraz z długopisem dla każdego uczestnika,

-         przygotowania harmonogramu szkolenia oraz listy obecności.

Przykładowe zagadnienia merytoryczne szkolenia:

Analiza finansowa oraz ekonomiczna dla projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych (projekty objęte pomocą publiczną, projekty bez pomocy publicznej) w tym:

·         Metody oceny opłacalności inwestycji

·         Ekonomiczna ocena opłacalności/efektywności inwestycji

·         Finansowa ocena opłacalności/efektywności inwestycji

·       Ocena finansowa kondycji przedsiębiorstw metodą wskaźnikową - Ćwiczenia z wykorzystaniem komputerów, z zakresu oceny opłacalności projektów na podstawie zaproponowanych przez prowadzącego przykładów ( z wykorzystaniem aplikacji MS EXCEL)

  

Doświadczenie Wykładowcy: Prowadzący musi posiadać bogatą wiedzę
z przedmiotowego tematu, jak również posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, do oferty należy:

·         dołączyć informacje o posiadanym doświadczeniu Wykładowcy: zestawienie szkoleń w tym przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń z przedmiotowego tematu - należy wypełnić załącznik nr 1.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1563964665.pdf [783 kB]
Data składania ofert: 2019-07-30 14:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę z pełnymi kosztami należy przesłać mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-24 12:37:45
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-24 12:38:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-24 12:37:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1563964712.pdf [226 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-24 12:38:32
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-24 12:38:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-24 12:38:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1565004368.pdf [186 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-08-05 13:26:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-05 13:25:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;