logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-12 14:13:16

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Ogłoszenie Nr 141 z dnia 2020-06-24

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
z siedzibą przy ul. Katowickiej 47
41-500  Chorzów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości i Płac liczba etatów: 1 etat

Wymagania niezbędne:

1.    Niezbędne

A)     obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

B)     wykształcenie: średnie lub wyższe;

Preferowany kierunek: rachunkowość, ekonomia;

C)     doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letni staż pracy;

D)     znajomość ustaw i rozporządzeń wykonawczych:

- o rachunkowości;

- o finansach publicznych;

- o samorządzie województwa;

- o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;

- znajomość   zasad   realizacji   programów  unijnych  w  szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

E)     umiejętności obsługi komputera w zakresie MS Office;

F)     brak prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

G)     brak prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

H)     nieposzlakowana opinia;

I)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadania pełni praw publicznych.


Wymagania pożądane:

2.    Dodatkowe:

A)   doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

B)   dobra organizacja pracy;

C)   umiejętność szybkiego wyciągania wniosków;

D)   umiejętność pracy w zespole;

E)   komunikatywność;

F)    zaangażowanie.


Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

3.      Zakres wykonywanych zadań:

A)   Prowadzenie rachunkowości zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi dla jednostki budżetowej;

B)   Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;

C)   Księgowanie syntetyczne i analityczne dokumentów księgowych;

D)   Prowadzenie kasy;

E)   Terminowe regulowanie zobowiązań jednostki;

F)   Obsługa składanych depozytów;

G)   Zapewnienie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo - księgowej;

H)   Archiwizowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.  Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

5.     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.


Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

6. Wymagane dokumenty:

A)   list motywacyjny;

B)   życiorys - CV;

C)   kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

D)   kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu;

E)   zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;

F)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

G)   oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność


Oferty wraz z dokumentami należy składać:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości i Płac w  Śląskim Centrum Przedsiębiorczości".

 na adres:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Dokumenty aplikacyjne przesyłane drogą elektroniczną muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Termin składania ofert upływa w dniu 8 lipca 2020 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

7. Aplikacje, które wpłyną do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości po terminie, nie będą rozpatrywane. Ofertę przekazaną za pośrednictwem poczty uważa się za złożoną w terminie, jeżeli została nadana w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym  w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego).

8. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje  z poprzednich miejsc pracy.


Informacje o wynikach:

9. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości http://bip.scp-slask.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, ul. Katowicka 47 niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.


Uwagi dodatkowe:

 Inne informacje

1.    Dokumenty do pobrania:

·         Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości,

·         Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·         Wzór oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze (dotyczące skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełnej zdolności do czynności prawnych).

·         Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;

2.    Dokumenty te są dostępne również w sekretariacie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

3.    Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu po upływie 6-ciu miesięcy od dnia ogłoszenia naboru.

Klauzula informacyjna -  rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informujemy, iż:

1.    Administratorem danych osobowych jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 71 60, e-maila: scp@scp-slask.pl.

2.    Z osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych  można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: abi@scp-slask.pl.

3.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora

w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji  wynikający z:

·         ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 108 
z późn. zm.)

·         ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) oraz ewentualna zgoda kandydata (zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie).

4.    Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z procesem rekrutacji.

5.    Podanie danych osobowych w dokumencie „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie" nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt z kandydatem i sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji.

6.    Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu.

7.    Administrator nie zamierza przekazywać danych kandydatów innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

8.    Kandydat ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

9.    Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.

10.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11.  Dane osobowe kandydata nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 


Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2020-06-24 10:31:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Formejster Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2020-06-24 10:31:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;