Rejestry

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Śląskim Centrum Przedsiębiorczości prowadzone są następujące rejestry:

1. Wydział księgowości i płac

a. rejestr faktur (przychodzących)

b. rejestr zwolnień lekarskich

2. Wydział systemowy

a. rejestr zarządzeń Dyrektora ŚCP

b. rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

c. rejestr sygnałów i podejrzeń nadużyć finansowych

d. rejestr zaleceń i rekomendacji pokontrolnych

e. rejestr odstępstw od Instrukcji Wykonawczych IP RPO WSL-ŚCP

Ponadto w ramach dodatkowych obowiązków prowadzone są rejestry:

f. rejestr ryzyk ŚCP

g. rejestr zgłoszeń naruszeń prawa (sygnaliści)


3. Zespół obsługi kadrowej

a. rejestr pełnomocnictw

b. rejestr upoważnień

c. rejestr umów o dzieło

d. rejestr delegacji

e. rejestr wyjść służbowych

f. rejestr urlopów


4. Wydział organizacyjny 

a. rejestr umów

b. rejestr zamówień

c. rejestr korespondencji wychodzącej

d. rejestr korespondencji przychodzącej

e. rejestr skarg i wniosków

f. rejestr uprawnień

g. rejestr szkoleń

Dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzonych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny.

Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692).

Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony. Jeżeli ww. przepisy nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

Archiwum zakładowe prowadzone jest w Wydziale Organizacyjnym. 


Rejestr zmian
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja działu i dodanie artykułu 352
Jacek Maciejewski 2022-03-17 09:25:13

Otwarte dane Pokaż dane


Rejestr zmian
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja działu i dodanie artykułu 352
Jacek Maciejewski 2022-03-17 09:25:13