Sygnalista

Sygnaliści

Podstawa prawna

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwana powszechnie dyrektywą o ochronie praw sygnalistów.

Cel dyrektywy

Celem dyrektywy jest udostępnienie bezpiecznych wewnętrznych kanałów zgłoszeń nieprawidłowości w instytucji zapewniających wysoki poziom ochrony osób zawiadamiających o naruszeniach prawa Unii.

Zgłaszający, to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia informacje na temat naruszeń, uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą. Ponadto Zgłaszającym może być także osoba, która nie posiada statusu pracownika tj. były pracownik, osoba świadcząca pracę na rzecz pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy, wolontariusz, stażysta oraz osoba pracująca pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy.

Posiadając wiedzę na temat naruszenia prawa w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, zgłaszający może w poufny sposób pomóc wyeliminować nieprawidłowości.

 

Regulamin zgłoszeń obowiązujący w jednostce

W Śląskim Centrum Przedsiębiorczości został przyjęty  „Regulamin przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości”.

Regulamin zawiera procedury zgłaszania, rozpatrywania zgłoszeń o nieprawidłowościach w miejscu pracy, zapewnienia poufności i ochrony osobom Zgłaszającym przed działaniami odwetowymi.

Dodatkowym celem Regulaminu jest propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności wśród pracowników jednostki oraz ochrona miejsca pracy poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości.

 

Jak zgłosić naruszenie prawa Unii w ŚCP?

Zgłaszający w celu przekazania zgłoszenia ma prawo skorzystać z następujących kanałów zgłoszeń:

  1. zgłoszenie elektroniczne za pośrednictwem adresu e-mail:  sygnalista@scp-slask.pl
  2. b) zgłoszenie w formie tradycyjnej (papierowej) w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Poufne”, umieszczonej w kolejnej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do Koordynatora;
  3. c) zgłoszenie może również zostać złożone anonimowo poprzez listowną wysyłkę zgłoszenia w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Poufne”, umieszczonej w kolejnej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do Koordynatora, bądź poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: sygnalista@scp-slask.pl

Ścieżka rozpatrywania zgłoszenia

Po przyjęciu zgłoszenia Koordynator ds. komunikacji ze Zgłaszającymi dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia i podejmuje  decyzję o zasadności i trybie dalszego procedowania, zgodnie z zapisami „Regulaminu przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie” paragraf 10, punkt 1 oraz paragraf 11.

Koordynator realizuje wszystkie działania następcze w terminie umożliwiającym przekazanie końcowej informacji zwrotnej Zgłaszającemu w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub wpływu zgłoszenia do ŚCP.

Ochrona Zgłaszającego

Zgodnie z prawem Zgłaszający podlega ochronie pod warunkiem, że:

  • miał uzasadnione podstawy sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje o naruszeniu prawa są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia,
  • dokonał zgłoszenia zgodnie z procedurą, zgodnie z przepisami prawa, w dobrej wierze i w interesie publicznym.

Zgłaszający dokonujący zgłoszenia w złej wierze lub dokonujący zgłoszenia niepoważnego lub zgłoszenia stanowiącego nadużycie prawa nie podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa oraz Regulaminie. Takiej ochronie nie podlegają również Zgłaszający, którzy przy dokonywaniu zgłoszeń podają celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.

 

Zakaz działań odwetowych

Wobec Zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe, groźby działań odwetowych i próby podejmowania działań odwetowych.

Żaden Zgłaszający, osoba mu pomagająca lub powiązania z nim, która korzysta z instrumentów przewidzianych w Regulaminie oraz w przepisach prawa nie może spotkać się z odwetem lub negatywną oceną swojego zachowania ze strony przełożonych oraz innych pracowników. Dotyczy to także osób, które występują we wszelkich postępowaniach w charakterze świadka lub sygnalizują pracodawcy bądź innym, przewidzianym prawem organom, dostrzeżone nieprawidłowości lub udzielają wsparcia w tym zakresie innym pracownikom.

Zakaz działań odwetowych obejmuje zarówno ochronę osób dokonujących zgłoszenia, jak i osób pomagającym im w dokonaniu zgłoszenia.

Zakaz działań odwetowych obowiązuje także, jeżeli w toku rozpoznania okaże się, że zgłoszenie było bezzasadne.

 

Załączniki
Regulamin przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w ŚCP [PDF 330,2kB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2021-12-30 11:37:29
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2021-12-30 11:37:18
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja artykułu
Jacek Maciejewski 2021-12-30 11:34:30

Otwarte dane Pokaż dane