Dostęp do informacji publicznej

Katalog usług: dostęp do informacji publicznej.

Ogólny opis

 1. PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ przysługuje każdemu, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
 2. OGRANICZENIE DOSTĘPU może wynikać jedynie z:

  a. przepisów o ochronie informacji niejawnych,

  b. przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (m.in. handlowej, bankowej itp.),

  c. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, a także w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).
 3. PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ OBEJMUJE PRAWO DO:

  a. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

  b. wglądu do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy),

  c. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
 4. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK:

  a. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

  b. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości udostępnia informacje publiczne bezpłatnie.

  c. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji.

  d. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. 

Wymagane dokumenty

Brak prawnie obowiązujących formularzy wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Możliwość wykorzystania wzoru wniosku.

Sposób dostarczania dokumentów

Wniosek może być złożony za pomocą:

 1. poczty elektronicznej na adres: scp@scp-slask.pl,

 2. korespondencji elektronicznej pod adres skrytki ePUAP: /SCP/skrytka

 3. poczty tradycyjnej pod adresem:
  Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
  ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
 4. osobiście w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w godzinach 7:30-15:30
  (Sekretariat, VII piętro).

Informacje na temat przebiegu spraw

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się bezpośrednio pod numerem telefonu (32) 74 39 160  lub drogą elektroniczną na adres skrzynki e-mail: scp@scp-slask.pl  

Tryb odwoławczy

Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176, z późn. zm.).

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 71 60, e-mail: scp@scp-slask.pl.
 2. Z osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: abi@scp-slask.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przetwarzanie może być też związane z zawarciem umowy lub realizacją umowy, której Pani/Pana jest stroną. Istnieje również możliwość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związaną z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Cofniecie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,
  w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług tj. usługi pocztowe, bankowe, usługi serwisowe systemów informatycznych, usługi związane z nadzorem autorskim.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Prawa te mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
 7. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Załączniki
Wzór wniosku o udostepnienie informacji publicznej (wersja dostępna cyfrowo) [DOCX 17,1kB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-04-08 11:56:10
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-04-08 11:55:33
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja artykułu
Jacek Maciejewski 2022-04-08 11:54:52

Otwarte dane Pokaż dane