Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Kontroli - liczba etatów: 1

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Kontroli liczba etatów: 1 etat

Informujemy, że w wyniku zakończenia  procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Kontroli w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, wybrana do zatrudnienia została:
Pani Justyna Jasik, zamieszkała w Jaworznie
W ramach naboru wpłynęło 5 ofert, z których 4 spełniły wymagania formalne. W dniu 
6 grudnia 2022 roku przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne. Wybrana kandydatka wykazała się wymaganym poziomem wiedzy merytorycznej z zakresu wskazanego w ogłoszeniu. Komisja Rekrutacyjna za sposób wypowiedzi oraz zachowanie kandydatki przyznała wymaganą liczbę punktów. Tym samym kandydatura wyżej wymienionej osoby została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej i rekomendowana jest do zatrudnienia.


I. Wymagania

1. Niezbędne
A) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
B) wykształcenie średnie lub wyższe;
C) znajomość zagadnień dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w szczególności w zakresie finansowania przedsiębiorców;
D) umiejętność obsługi komputera, w tym oprogramowania biurowego;
E) umiejętność argumentowania, analizowania informacji, współpracy w zespole, radzenia w sytuacjach kryzysowych i pod presją czasu;
F) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
G) brak prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
H) pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadania pełni praw publicznych;
I) nieposzlakowana opinia.


2. Dodatkowe
A) mile widziane doświadczenie zawodowe (staż pracy) na stanowisku związanym z wdrażaniem, rozliczaniem lub audytem/kontrolą projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE lub innych krajowych, zagranicznych programów pomocowych;
B) mile widziana wiedza lub doświadczenie w jednym z obszarów gospodarki, takich jak energetyka, medycyna, technologie informacyjne i komunikacyjne, przemysły wschodzące, zielona gospodarka, turystyka;
C) znajomość ustaw: Kodeks spółek cywilnych, Kodeks spółek handlowych, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Kodeks postępowania administracyjnego; o finansach publicznych, o samorządzie województwa;
D) mile widziane prawo jazdy kat. B;
E) dyspozycyjność;
F) komunikatywność;
G) mile widziana znajomość języka obcego (preferowany język angielski) na poziomie umożliwiającym rozumienie tekstów w obszarze właściwości Wydziału Kontroli.

II. Zakres wykonywanych zadań:

A) udział w opracowywaniu nowych procedur w zakresie zadań Wydziału, a także usprawnianie i aktualizacja istniejących procedur.
B) opracowywanie treści merytorycznych w zakresie zadań Wydziału (materiały informacyjne, informacje zamieszczane na stronach internetowych, itp.).
C) weryfikacja osiągnięcia i utrzymania wskaźników projektu oraz weryfikacja zmian w projektach w okresie ich trwałości.
D) monitoring nieprawidłowości oraz podejmowanie środków naprawczych zgodnie z wytycznymi.
E) prowadzenie rejestru/wykazu nieprawidłowości.
F) informowanie o nieprawidłowościach.
G) udział/prowadzenie wizyt monitorujących, kontroli projektów na podstawie dostępnej dokumentacji oraz w miejscu ich realizacji.
H) przygotowywanie korespondencji wychodzącej w zakresie merytorycznym Wydziału.
I) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
J) prowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, z uwzględnieniem stwierdzonego rodzaju ryzyka zgodnie z wytycznymi.
K) zastępstwo służbowe w zakresie określonym przez Dyrektora Centrum zgodnie z bieżącymi potrzebami.
L) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora/Kierownika Wydziału.

III. Warunki pracy
Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

Oferujemy:
A. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę pracę;
B. przyjazną atmosferę i środowisko w miejscu pracy;
C. atrakcyjny system wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, dodatek za wysługę lat, nagrody jubileuszowe;
D. elastyczny czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy w godzinach od 7:00 do 8:00);
E. bogaty pakiet kursów i szkoleń uwzględniający potrzeby pracowników;
F. dofinansowanie do wypoczynku, możliwość skorzystania z ubezpieczeń grupowych na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie studiów i wybranych form edukacji własnej;
G. możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych;
H. wysokie standardy pracy.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:
A) list motywacyjny;
B) życiorys – CV;
C) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
D) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu;
E) zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych
w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;
F) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
G) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
H) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Kontroli
w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości”.

na adres:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów lub składać osobiście w Sekretariacie VII piętro pok. 701.
Dokumenty aplikacyjne przesyłane drogą elektroniczną na adres scp@scp-slask.pl muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
Termin składania ofert upływa w dniu 25 listopada 2022 r.
Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

VI. Aplikacje, które wpłyną do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości po terminie, nie będą rozpatrywane. Ofertę przekazaną za pośrednictwem poczty uważa się za złożoną w terminie, jeżeli została nadana w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego).
VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje
z poprzednich miejsc pracy.
VIII. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości http://bip.scp-slask.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, ul. Katowicka 47 niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
IX. Inne informacje
1. Dokumenty do pobrania:
• Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości,
• Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• Wzór oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze (dotyczące skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełnej zdolności do czynności prawnych).
• Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;
2. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu po upływie 6-ciu miesięcy od dnia ogłoszenia naboru.

Klauzula informacyjna - rekrutacja
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 71 60, e-maila: scp@scp-slask.pl
2. Z osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: abi@scp-slask.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora
w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji wynikający z:
• ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz ewentualna zgoda kandydata (zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie).
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z procesem rekrutacji.
5. Podanie danych osobowych w dokumencie „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie” nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt z kandydatem i sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji.
6. Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych kandydatów innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
8. Kandydat ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
9. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Dane osobowe kandydata nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : dodanie informacji o wynikach naboru
Grzegorz Gacek 2022-12-08 10:15:43
Wprowadzenie dokumentu : nowy nabór
Damian Bałaga 2022-11-14 11:47:20

Otwarte dane Pokaż dane