Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym liczba etatów: 1 etat

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym liczba etatów: 1 etat

Informujemy, że w wyniku zakończenia  procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie (1 etat)
z uwagi na nie spełnienie przez Kandydatów wymogów Komisji Rekrutacyjnej – konkurs nie został rozstrzygnięty.
W ramach naboru wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymagania formalne. W dniu 
12 lipca 2023 roku przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne. Kandydaci nie spełnili wymagań Komisji Rekrutacyjnej i nie są rekomendowani do zatrudnienia.


I. Wymagania

1. Niezbędne
A) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
B) wykształcenie wyższe; doświadczenie zawodowe: co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw w zakresie zamówień publicznych;
C) znajomość ustaw i rozporządzeń wykonawczych: • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych; • znajomość ustawy o finansach publicznych;
D) znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
E) znajomość Wytycznych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
F) znajomość programów komputerowych w zakresie pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem elementów EXCEL i WORD;
G) brak prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
H) pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadania pełni praw publicznych
I) Prawo jazdy kategorii B.

2. Dodatkowe:
A) dobra organizacja pracy;
B) umiejętność analizy dokumentacji oraz szybkiego wyciągania i formułowania wniosków na jej podstawie;
C) umiejętność pracy w zespole;
D) komunikatywność;
E) zaangażowanie

II. Zakres wykonywanych zadań:
A) Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych.
B) Zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Bazie Konkurencyjności.
C) Opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych.
D) Prowadzenie rejestru zawieranych przez Centrum w formie pisemnej umów w ramach zamówień publicznych i ich archiwizacja.
E) Obsługa administracyjna Centrum.
F) Udział w opracowywaniu nowych procedur w zakresie zadań wydziału, a także usprawnianie i aktualizacja istniejących.
G) Planowanie potrzeb i podział środków w zakresie realizowanych i nadzorowanych zadań.
H) Przygotowywanie korespondencji wychodzącej w zakresie merytorycznym wydziału.

III. Warunki pracy
Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.
Oferujemy:
A. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę pracę;
B. przyjazną atmosferę i środowisko w miejscu pracy;
C. atrakcyjny system wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, dodatek za wysługę lat, nagrody jubileuszowe;
D. elastyczny czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy w godzinach od 7:00 do 8:00);
E. bogaty pakiet kursów i szkoleń uwzględniający potrzeby pracowników;
F. dofinansowanie do wypoczynku, możliwość skorzystania z ubezpieczeń grupowych na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie studiów i wybranych form edukacji własnej;
G. możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych;
H. wysokie standardy pracy.

V. Wymagane dokumenty:
A) list motywacyjny;
B) życiorys – CV;
C) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
D) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu;
E) zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;
F) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
G) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
H) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości”.

na adres:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów lub składać osobiście w Sekretariacie VII piętro pok. 701.

Dokumenty aplikacyjne przesyłane drogą elektroniczną na adres scp@scp-slask.pl muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Dokumenty można przesłać na adres scp@scp-slask.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 13 czerwca 2023 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

VI. Aplikacje, które wpłyną do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości po terminie, nie będą rozpatrywane. Ofertę przekazaną za pośrednictwem poczty uważa się za złożoną w terminie, jeżeli została nadana w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego).
VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.
VIII. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości https://bip.scp-slask.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, ul. Katowicka 47 niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

IX. Inne informacje
1. Dokumenty do pobrania dostępne na stronie BIP pod adresem https://bip.scp-slask.pl/ w zakładce nabory na stanowiska:
• Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości,
• Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• Wzór oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze (dotyczące skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełnej zdolności do czynności prawnych).
• Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;
2. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu po upływie 6-ciu miesięcy od dnia ogłoszenia naboru.
Klauzula informacyjna - rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 71 60, e-maila: scp@scp-slask.pl.
2. Z osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: abi@scp-slask.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji wynikający z:
• ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz ewentualna zgoda kandydata (zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie).
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z procesem rekrutacji.
5. Podanie danych osobowych w dokumencie „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie” nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt z kandydatem i sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji.
6. Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych kandydatów innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
8. Kandydat ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
9. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Dane osobowe kandydata nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : dodanie informacji o wynikach naboru
Grzegorz Gacek 2023-07-12 13:24:48
Wprowadzenie dokumentu : dodanie artykułu
Grzegorz Gacek 2023-06-02 10:37:41

Otwarte dane Pokaż dane