Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Obsługi Finansowej liczba etatów: 1 etat

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Obsługi Finansowej: 1 etat

Informacja o wynikach naboru w konkursie na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Obsługi Finansowej w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie

 Dotyczy naboru z dnia: 17 lutego 2021 r.

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Wydziale Obsługi Finansowej Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, wybrana do zatrudnienia została:

Pani Ewelina Adamka, zamieszkała w Zabrzu

W ramach naboru wpłynęło 5 ofert, które spełniły wymagania formalne. W dniu 17 marca 2021 roku przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne. Wybrana kandydatka wykazała się wymaganym poziomem wiedzy merytorycznej z zakresu wskazanym w ogłoszeniu. Komisja Rekrutacyjna za sposób wypowiedzi oraz zachowanie kandydatki przyznała wymaganą liczbę punktów. Tym samym kandydatura wyżej wymienionej osoby została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej i rekomendowana jest do zatrudnienia.

I. Wymagania

1. Niezbędne

A) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
B) wykształcenie: wyższe; wyższe licencjackie. Preferowany kierunek studiów -ekonomia;
C) doświadczenie zawodowe: nie wymagane;
D) znajomość ustaw i rozporządzeń wykonawczych: - o finansach publicznych; - o samorządzie województwa; - o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; - znajomość zasad realizacji programów unijnych w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
E) umiejętności obsługi komputera w zakresie MS Office ze szczególną znajomością aplikacji Excel;
F) brak prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
G) pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadania pełni praw publicznych;
H) nieposzlakowana opinia.

2. Dodatkowe:

A) dobra organizacja pracy;
B) mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
C) umiejętność szybkiego wyciągania wniosków;
D) umiejętność pracy w zespole;
E) komunikatywność;
F) zaangażowanie.

II. Zakres wykonywanych zadań:

A) opracowanie planu finansowego oraz jego bieżąca aktualizacja;
B) sporządzanie i przekazywanie IZ RPO WSL prognoz wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. przygotowanie harmonogramu wydatków i zapotrzebowania.
C) sporządzanie i przekazywanie Instytucji Zarządzającej zapotrzebowania na środki finansowe w ramach realizowanych zadań,
D) sporządzanie i przekazywanie Instytucji Zarządzającej Planów Działań, wniosków o zaliczkę, wniosków o płatność i sprawozdań z realizacji zadań dot. Pomocy Technicznej;
E) sporządzanie i przekazywanie Instytucji Zarządzającej informacji dotyczących wykorzystania środków;
F) sporządzanie informacji na potrzeby monitorowania płatności;
G) przygotowywanie okresowych, rocznych i końcowych informacji dotyczących postępu finansowego z realizacji powierzonych zadań zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej;
H) sporządzanie zleceń płatności ze środków europejskich, a także zbiorczych zestawień w zakresie płatności przekazywanych i wypłacanych przez BGK;
I) przygotowywanie korespondencji wychodzącej w zakresie merytorycznym wydziału;
J) bieżąca analiza zaangażowania środków budżetowych;
K) wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z nadanymi uprawnieniami.

III. Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

A) list motywacyjny;
B) życiorys – CV;
C) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
D) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu;
E) zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;
F) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
G) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
H) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Obsługi Finansowej w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości”.

na adres:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Dokumenty aplikacyjne przesyłane drogą elektroniczną muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Termin składania ofert upływa w dniu 3 marca 2021 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

VI. Aplikacje, które wpłyną do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości po terminie, nie będą rozpatrywane. Ofertę przekazaną za pośrednictwem poczty uważa się za złożoną w terminie, jeżeli została nadana w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego).
VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.
VIII. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości http://bip.scp-slask.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, ul. Katowicka 47 niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

IX. Inne informacje
1. Dokumenty do pobrania:
• Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości,
• Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• Wzór oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze (dotyczące skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełnej zdolności do czynności prawnych).
• Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną; 2. Dokumenty te są dostępne również w sekretariacie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. 3. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu po upływie 6-ciu miesięcy od dnia ogłoszenia naboru.

Klauzula informacyjna - rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 71 60, e-maila: scp@scp-slask.pl.
2. Z osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: abi@scp-slask.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji wynikający z: • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz ewentualna zgoda kandydata (zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie).
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z procesem rekrutacji.
5. Podanie danych osobowych w dokumencie „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie” nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt z kandydatem i sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji.
6. Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych kandydatów innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
8. Kandydat ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
9. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Dane osobowe kandydata nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Załączniki
Ogłoszenie o naborze WOF [DOC 791,5kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Informacja o wynikach naboru
Grzegorz Gacek 2021-03-19 15:34:37
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2021-02-17 14:09:17
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2021-02-17 14:09:09
Wprowadzenie dokumentu : dodanie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-02-17 13:59:37

Otwarte dane Pokaż dane