nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Postępowań Administracyjnych liczba etatów: 1 etat

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  w Wydziale Postępowań Administracyjnych liczba etatów: 1 etat

Informujemy, że w wyniku zakończenia  procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat) w Wydziale Postępowań Administracyjnych w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie,
wybrana do zatrudnienia została: Pani Izabela Zięba, zamieszkała w Bytomiu.
W ramach naboru wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymagania formalne. W dniu 3 kwietnia 2023 roku przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Wybrana kandydatka wykazała się wymaganym poziomem wiedzy merytorycznej z zakresu wskazanego w ogłoszeniu. Komisja Rekrutacyjna za sposób wypowiedzi oraz zachowanie kandydatki przyznała wymaganą liczbę punktów. Tym samym kandydatura wyżej wymienionej osoby została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej i rekomendowana jest do zatrudnienia.

I. Wymagania

1. Niezbędne
A) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
B) wykształcenie wyższe;
C) znajomość ustaw i rozporządzeń wykonawczych, w tym: - ustawy o samorządzie województwa; - ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; - ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
D) znajomość ustawy o finansach publicznych;
E) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
F) znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
G) znajomość regulacji dotyczących Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020;
H) znajomość regulacji dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 i 2014-2020;
I) znajomość zagadnień związanych z udzielaniem dotacji dla przedsiębiorstw;
J) znajomość programów komputerowych w zakresie pakietu MS Office;
K) brak prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
L) pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadania pełni praw publicznych;
M) nieposzlakowana opinia;
N) zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

2. Dodatkowe
A) doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z wdrażaniem projektów współfinansowanych z funduszy UE i prowadzeniem postępowania administracyjnego;
B) dobra organizacja pracy;
C) rzetelność;
D) umiejętność analizy dokumentacji oraz szybkiego wyciągania i formułowania wniosków na jej podstawie;
E) umiejętność pracy w zespole;
F) komunikatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań:

A) udział w opracowywaniu nowych procedur w zakresie zadań Wydziału, a także usprawnianie i aktualizacja istniejących;
B) odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi, w tym – tworzenie pism wzywających do zwrotu dofinansowania lub wyrażenia zgody na potrącenie;
C) wydawanie decyzji o zwrocie środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych;
D) nakładanie korekt finansowych;
E) wydawanie decyzji w przedmiocie udzielania ulg w spłacie należności wynikających z obowiązku zwrotu środków;
F) wydawanie innych decyzji administracyjnych i innych rozstrzygnięć podejmowanych w toku postępowania administracyjnego;
G) zgłaszania ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych podmiotów podlegających wykluczeniu do rejestru podmiotów wykluczonych;
H) wykonywanie obowiązków i uprawnień wierzyciela, w tym składanie wniosków egzekucyjnych i współpraca z organem prowadzącym postępowanie egzekucyjne związane z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi;
I) prowadzenie rejestrów związanych z obciążeniami na projekcie i przekazywanie informacji na ich temat do wydziałów jednostki oraz do Instytucji Zarządzającej RPO WSL.
J) przekazywanie informacji dotyczących odzyskiwanych środków do Głównego Księgowego;
K) przygotowywanie korespondencji wychodzącej w zakresie merytorycznym Wydziału;
L) wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
M) prowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, z uwzględnieniem stwierdzonego rodzaju ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ w tym zakresie;
N) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora/Kierownika Wydziału;

III. Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości. Oferujemy:
A. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę pracę;
B. przyjazną atmosferę i środowisko w miejscu pracy;
C. atrakcyjny system wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, dodatek za wysługę lat, nagrody jubileuszowe;
D. elastyczny czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy w godzinach od 7:00 do 8:00);
E. bogaty pakiet kursów i szkoleń uwzględniający potrzeby pracowników;
F. dofinansowanie do wypoczynku, możliwość skorzystania z ubezpieczeń grupowych na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie studiów i wybranych form edukacji własnej;
G. możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych;
H. wysokie standardy pracy.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:
A) list motywacyjny;
B) życiorys – CV;
C) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
D) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu;
E) zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;
F) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
G) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
H) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Postępowań Administracyjnych w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości”.

na adres:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów lub składać osobiście w Sekretariacie VII piętro pok. 701.

Dokumenty aplikacyjne przesyłane drogą elektroniczną na adres scp@scp-slask.pl muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Dokumenty można przesłać na adres scp@scp-slask.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 27 marca 2023 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

VI. Aplikacje, które wpłyną do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości po terminie, nie będą rozpatrywane. Ofertę przekazaną za pośrednictwem poczty uważa się za złożoną w terminie, jeżeli została nadana w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego).
VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.
VIII. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości https://bip.scp-slask.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, ul. Katowicka 47 niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

IX. Inne informacje
1. Dokumenty do pobrania dostępne na stronie BIP pod adresem https://bip.scp-slask.pl/ w zakładce nabory na stanowiska:
• Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości,
• Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• Wzór oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze (dotyczące skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełnej zdolności do czynności prawnych).
• Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;
2. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu po upływie 6-ciu miesięcy od dnia ogłoszenia naboru.

Klauzula informacyjna - rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 71 60, e-maila: scp@scp-slask.pl.
2. Z osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: abi@scp-slask.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji wynikający z:
• ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz ewentualna zgoda kandydata (zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie).
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z procesem rekrutacji.
5. Podanie danych osobowych w dokumencie „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie” nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt z kandydatem i sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji.
6. Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych kandydatów innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
8. Kandydat ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
9. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Dane osobowe kandydata nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : dodanie informacji o wynikach naboru
Grzegorz Gacek 2023-04-04 08:03:15
Wprowadzenie dokumentu : dodanie artykułu
Grzegorz Gacek 2023-03-16 12:04:04

Otwarte dane Pokaż dane