Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości i Płac liczba etatów: 1 etat

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości i Płac - liczba etatów: 1 etat.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości i Płac Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, wybrana do zatrudnienia została: Pani Marzena Frieben.

W ramach naboru wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymagania formalne. W dniu 27 lipca 2021 roku przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne. Wybrana kandydatka wykazała się wymaganym poziomem wiedzy merytorycznej z zakresu wskazanym w ogłoszeniu. Komisja Rekrutacyjna za sposób wypowiedzi oraz zachowanie kandydatki przyznała wymaganą liczbę punktów. Tym samym kandydatura wyżej wymienionej osoby została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej i rekomendowana jest do zatrudnienia.


I. Wymagania

1. Niezbędne
A) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
B) wykształcenie: średnie lub wyższe;
Preferowany kierunek: rachunkowość, ekonomia;
C) znajomość ustaw i rozporządzeń wykonawczych:
- z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- o finansach publicznych;
- o samorządzie województwa;
D) umiejętności obsługi komputera w zakresie MS Office, w tym bardzo dobra znajomość obsługi programu Excel;
E) brak prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
F) brak prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
G) nieposzlakowana opinia;
H) pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadania pełni praw publicznych.

2. Dodatkowe:
A) znajomość programu Płatnik;
B) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
C) dobra organizacja pracy;
D) umiejętność szybkiego wyciągania wniosków oraz pracy pod presją czasu;
E) umiejętność pracy w zespole;
F) komunikatywność;
G) zaangażowanie.
II. Zakres wykonywanych zadań:
A) Naliczanie wynagrodzeń i świadczeń chorobowych, prowadzenie kart płacowych i zasiłkowych;
B) Sporządzanie oraz weryfikacja dokumentacji podatkowej i ubezpieczeniowej;
C) Sporządzanie niezbędnych dokumentów oraz zaświadczeń dla pracowników;
D) Obsługa programu płacowego;
E) Rozliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, świadczeń macierzyńskich i rodzicielskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
F) Rozliczanie umów cywilnoprawnych;
G) Obsługa potrąceń należności ustawowych, w tym potrąceń komorniczych;
H) Przygotowywanie dokumentacji płacowej dla zwolnionych pracowników (ZUS Z-3, Rp-7 itp.);
I) Obsługa i rozliczanie PPK;
J) Sporządzanie i weryfikacja deklaracji podatkowych, dokumentów rozliczeniowych oraz sprawozdań (PIT, ZUS, GUS);
K) Przygotowywanie danych na potrzeby raportów, analiz i symulacji płacowych;
L) Zapewnienie bezpieczeństwa dokumentacji płacowej;
M) Archiwizowanie dokumentów płacowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

II. Zakres wykonywanych zadań:
A) Naliczanie wynagrodzeń i świadczeń chorobowych, prowadzenie kart płacowych i zasiłkowych;
B) Sporządzanie oraz weryfikacja dokumentacji podatkowej i ubezpieczeniowej;
C) Sporządzanie niezbędnych dokumentów oraz zaświadczeń dla pracowników;
D) Obsługa programu płacowego;
E) Rozliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, świadczeń macierzyńskich i rodzicielskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
F) Rozliczanie umów cywilnoprawnych;
G) Obsługa potrąceń należności ustawowych, w tym potrąceń komorniczych;
H) Przygotowywanie dokumentacji płacowej dla zwolnionych pracowników (ZUS Z-3, Rp-7 itp.);
I) Obsługa i rozliczanie PPK;
J) Sporządzanie i weryfikacja deklaracji podatkowych, dokumentów rozliczeniowych oraz sprawozdań (PIT, ZUS, GUS);
K) Przygotowywanie danych na potrzeby raportów, analiz i symulacji płacowych;
L) Zapewnienie bezpieczeństwa dokumentacji płacowej;
M) Archiwizowanie dokumentów płacowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


III. Warunki pracy
Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:
A) list motywacyjny;
B) życiorys – CV;
C) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
D) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu;
E) zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;
F) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
G) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
H) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości i Płac w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości”.

na adres:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
Dokumenty aplikacyjne przesyłane drogą elektroniczną muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Dokumenty można przesłać na adres scp@scp-slask.pl
Termin składania ofert upływa w dniu 14 lipca 2021 r.
Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

VI. Aplikacje, które wpłyną do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości po terminie, nie będą rozpatrywane. Ofertę przekazaną za pośrednictwem poczty uważa się za złożoną w terminie, jeżeli została nadana w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego).
VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.
VIII. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości http://bip.scp-slask.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, ul. Katowicka 47 niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

IX. Inne informacje
1. Dokumenty do pobrania dostępne na stronie BIP pod adresem https://bip.scp-slask.pl/ w zakładce nabory na stanowiska:
• Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości,
• Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• Wzór oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze (dotyczące skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełnej zdolności do czynności prawnych).
• Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;
2. Dokumenty te są dostępne również w sekretariacie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
3. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu po upływie 6-ciu miesięcy od dnia ogłoszenia naboru.


Klauzula informacyjna - rekrutacja
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 71 60, e-maila: scp@scp-slask.pl.
2. Z osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: abi@scp-slask.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora
w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji wynikający z:
• ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz ewentualna zgoda kandydata (zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie).
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z procesem rekrutacji.
5. Podanie danych osobowych w dokumencie „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie” nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt z kandydatem i sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji.
6. Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych kandydatów innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
8. Kandydat ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
9. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Dane osobowe kandydata nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Dodanie informacji o wynikach naboru
Jacek Maciejewski 2021-07-27 15:35:05
Edycja dokumentu : modyfikacja terminu
Jacek Maciejewski 2021-07-01 11:47:41
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja artykułu
Jacek Maciejewski 2021-07-01 10:16:42

Otwarte dane Pokaż dane