O Śląskim Centrum Przedsiębiorczości

Kim jesteśmy.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości to samorządowa jednostka wspierająca firmy z regionu jako instytucja pośrednicząca w ramach funduszy unijnych (RPO WSL 2007-2013, PRO WSL 2014-2020, Fundusze  Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027).  Nasze działania adresowane są przede wszystkim do mikro, małych, średnich a także dużych przedsiębiorstw, którym pomagamy w zakresie wdrażania innowacji, podnoszenia konkurencyjności, prowadzenia prac B+R oraz komercjalizacji ich wyników, umożliwiamy również przedsiębiorcom sektora MŚP promocję produktów oraz usług  podczas branżowych targów międzynarodowych. Ponadto nasza oferta kierowana jest do Instytucji Otoczenia Biznesu, dzięki czemu zapewniamy im możliwość rozwoju i profesjonalizacji usług.

Szczegółowe informacje nt.  uregulowań prawnych stanowiących podstawę działalności naszej Instytucji znajdą Państwo poniżej w części PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI ŚCP.

CZEGO MOGĄ PAŃSTWO OD NAS OCZEKIWAĆ?

- udzielamy informacji dotyczących funduszy dla przedsiębiorstw, wdrażanych w ramach naszych działań

- organizujemy spotkania stacjonarne lub w formie on-line dotyczące zasad naborów, podpisywania umów o dofinansowanie, rozliczania projektów oraz procedur kontroli

- przygotowujemy dokumentację konkursową, prowadzimy nabór i ocenę wniosków

- udzielamy wsparcia w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy oraz składania wniosków o płatność na etapie  realizacji i rozliczania projektu

- prowadzimy działania promocyjne, dotyczące efektów wdrażania programów

- współpracujemy z Instytucjami Otoczenia Biznesu, organizacjami wspierającymi przedsiębiorców oraz przedstawicielami świata nauki

 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

Informacje ogólne

Wydział informacji, promocji i kontaktów z mediami
Punkt Kontaktowy

tel. (32) 743 91 71, (32) 743 91 77

Agnieszka Brodziak

Anna Trólka

Krzysztof Winter

Jarosław Ziewiec

 

Kontakt dla mediów:

tel.(32) 743 92 13

Agnieszka Brodziak

Konsultacje merytoryczne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00

Aplikowanie o wsparcie, podpisanie umowy o dofinansowanie
Wydział wyboru i kontraktacji

tel. (32) 743 91 60, (32) 743 91 60

Rozliczanie projektów, monitorowanie przebiegu realizacji oraz trwałość projektu
Wydział rozliczeń

tel. (32) 743 91 60

Wydział kontroli

tel. (32) 743 91 60

Obsługa wersji elektronicznej wniosku
Zespół IT

tel. (32) 743 91 70, (32) 743 92 49

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI ŚCP

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zostało powołane uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/13/4/2007 z dnia 19 września 2007 roku z późn. zm. Działa w formie jednostki budżetowej

Podstawą działalności Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości jest jego Statut, stanowiący załącznik do ww. uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, z późniejszymi zmianami.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości działa w szczególności na podstawie:

  1. Ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm).
  2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.).
  3. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.).
  4. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146).

Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego  pełni Zarząd Województwa na podstawie art. 25 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (w odniesieniu do RPO WSL na lata 2007-2013) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (w odniesieniu do RPO WSL na lata 2014-2020).  Na podstawie art. 27 i 32 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Instytucja zarządzająca może, w drodze porozumienia, powierzyć instytucji pośredniczącej część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego. W związku z powyższym, na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Śląskiego w dniu 31 października 2007 roku (z późniejszymi aneksami), Instytucja Zarządzająca RPO WSL na lata 2007 – 2013 (Zarząd Województwa Śląskiego) powierzyła Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) zadania dotyczące realizacji w całości Działania 1.2 oraz Poddziałań 3.1.1, 3.2.1: W ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R).

Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, Instytucja Zarządzająca może powierzyć instytucji pośredniczącej, w drodze porozumienia albo umowy, zadania związane z realizacją krajowego albo regionalnego programu operacyjnego. W związku z powyższym, na podstawie Porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Śląskiego z dnia 16 marca 2015 r. Instytucja Zarządzająca RPO WSL na lata 2014 – 2020 (Zarząd Województwa Śląskiego) powierzyła Instytucji Pośredniczącej (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) realizację zadań w odniesieniu do Działania 1.2., Działania 3.2. oraz Działania 3.3.

 


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : zmiana wydziały ds obsługi wniosków
Jacek Maciejewski 2024-05-13 12:02:11
Edycja dokumentu : Aktualizacja danych
Jacek Maciejewski 2022-09-26 14:51:46
Edycja dokumentu : Aktualizacja informacji
Jacek Maciejewski 2022-03-17 10:55:02
Edycja dokumentu : Poprawa formatowania tekstu.
Adam Adamski 2021-05-04 20:02:21
Edycja dokumentu : Aktualizacja zapisów
Jacek Maciejewski 2020-09-21 19:02:05
Edycja dokumentu : Aktualizacja zapisów
Jacek Maciejewski 2020-09-21 19:00:59
Edycja dokumentu : Publikacja dokumentu
Adam Adamski 2020-09-20 23:37:22
Wprowadzenie dokumentu : Wprowadzenie informacji o podstawach działania Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Adam Adamski 2020-09-20 19:15:27

Otwarte dane Pokaż dane