Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Katalog usług: ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ogólny opis

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu.

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641 z późn. zm.)

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości;
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych,
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych, i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

 1. Jeżeli dla danej informacji sektora publicznego, udostępnionej w BIP Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania informacji, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane są do:
  • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej z BIP;
  • poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej,
 2. W zakresie informacji udostępnionej w BIP, zawierającej dane osobowe, przy ponownym wykorzystywaniu nie jest dozwolona zmiana celu przetwarzania – takie dane osobowe powinny być wykorzystywane tylko w celu w jakim zostały ujawnione, czyli informowania o sprawach publicznych. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie ujawnionych danych osobowych do celów marketingowych.
 3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości określa warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych W przypadku informacji sektora publicznego, mających cechy utworu, należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny, w tym za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Wymagane dokumenty

Brak prawnie obowiązujących formularzy wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wniosek winien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego;
 • informacje o wnioskodawcy: imię i nazwisko, albo nazwę oraz adres do dostarczenia odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli już jest udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Jeżeli wniosek dotyczy umożliwienia ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, należy wskazać sposób i okres przez który Śląskie Centrum Przedsiębiorczości będzie umożliwiało ponowne wykorzystywanie informacji w ww. sposób.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.  

Sposób dostarczania dokumentów

Wnioski mogą być wnoszone w wersji papierowej albo elektronicznej:

 • osobiście w sekretariacie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w godzinach 7:30-15:30 (Sekretariat, VII piętro);
 • drogą pocztową na adres Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47,
  41-500 Chorzów;
 • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP: /SCP/skrytka;
 • e-mailem na adres: scp@scp-slask.pl.

Opłaty

Informacja sektora publicznego wytworzona w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania co do zasady bezpłatnie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy Śląskie Centrum Przedsiębiorczości może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które były brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym uwzględnia się koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w terminie 14 dni Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dania złożenia tego wniosku.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości po rozpatrzeniu wniosku:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • informuje  o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazuje, w jaki sposób lub formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane (dot. wniosków, których realizacja spowoduje konieczność podjęcia przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności);
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Śląskie Centrum Przedsiębiorczości o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Tryb odwoławczy

 1. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 3. Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy ds. informatyzacji.

Informacje na temat przebiegu sprawy

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Sekretariatem Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości pod numerem (32) 74 39 160 lub drogą elektroniczną na adres skrzynki e-mail: scp@scp-slask.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641 z późn. zm.).

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 71 60, e-mail: scp@scp-slask.pl.
 2. Z osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: abi@scp-slask.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przetwarzanie może być też związane z zawarciem umowy lub realizacją umowy, której Pani/Pana jest stroną. Istnieje również możliwość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związaną z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Cofniecie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,
  w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług tj. usługi pocztowe, bankowe, usługi serwisowe systemów informatycznych, usługi związane z nadzorem autorskim.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Prawa te mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
 7. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Rejestr zmian
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja artykułu
Jacek Maciejewski 2022-04-08 12:01:54

Otwarte dane Pokaż dane