Zakup sprzętu komputerowego

Zamówienie zostało opublikowane 15.09.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu e-Zamówienia pod numerem 23/BZP 00398413/01.

Postępowanie prowadzone jest wyłącznie na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl.

Link prowadzący do widoku postępowania na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-81be829d-5396-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-81be829d-5396-11ee-9aa3-96d3b4440790

Zamówienie zostało opublikowane 15.09.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu e-Zamówienia pod numerem 23/BZP 00398413/01.

Postępowanie prowadzone jest wyłącznie na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl.

Link prowadzący do widoku postępowania na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-81be829d-5396-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-81be829d-5396-11ee-9aa3-96d3b4440790

Nazwa przedmiotu zamówienia:
Zakup sprzętu komputerowego– zgodnie z częściami.
Zamówienie podzielone jest na 3 części:
Część I – Komputery przenośne i oprogramowanie komputerowe
Część II – Akcesoria komputerowe
Część III – Myszy komputerowe, akcesoria komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na platformie wskazanej
w rozdziale VI ust. 2 SWZ.
2. Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
3. Złożenie oferty odbywa się na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ.
4. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (złożyć ofertę) musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Rejestracja Wykonawcy jest bezpłatna.
6. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone
w zakładce „Centrum Pomocy”.
Uwaga! Warunkiem założenia konta Użytkownika jest poświadczenie danych rejestracyjnych podmiotu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty
w postaci elektronicznej.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
9. W przypadku problemów technicznych lub awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy
i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@scp-slask.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
11. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca, przed przystąpieniem do składania oferty
na Platformie e-Zamówienia, zapoznał się z Instrukcją korzystania z platformy, która dostępna jest w menu znajdującym się na stronie głównej "Centrum pomocy"/ ”Instrukcje interaktywne”.
Linki do stron zewnętrznych


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Zmiana odnośnika z tenders na search/list
Jacek Maciejewski 2023-09-15 13:58:23
Edycja dokumentu : Aktualizacja linka z tenders na search/list
Jacek Maciejewski 2023-09-15 13:55:20
Edycja linku : Zmiana dołączonego do informacji linku do zewnętrznego dokumentu
Jacek Maciejewski 2023-09-15 12:29:42
Edycja linku : Zmiana dołączonego do informacji linku do zewnętrznego dokumentu
Jacek Maciejewski 2023-09-15 12:29:00
Edycja linku : Zmiana dołączonego do informacji linku do zewnętrznego dokumentu
Jacek Maciejewski 2023-09-15 12:28:30
Edycja linku : Zmiana dołączonego do informacji linku do zewnętrznego dokumentu
Jacek Maciejewski 2023-09-15 12:28:02
Dołączenie linku : Dołączenie do informacji linku do zewnętrznego dokumentu
Jacek Maciejewski 2023-09-15 11:51:34
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja artykułu
Jacek Maciejewski 2023-09-15 11:50:24

Otwarte dane Pokaż dane