Nabór na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisku Audytora Wewnętrznego liczba etatów: 1 etat

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisku Audytora Wewnętrznego liczba etatów: 1 etat

Informacja o wynikach naboru w konkursie na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko Audytora Wewnętrznego  w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie

Dotyczy naboru z dnia: 5 lutego 2021 r.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko Audytora Wewnętrznego w  Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, wybrana do zatrudnienia została:

Pani Joanna Warchulska, zamieszkała w Tychach

W ramach naboru wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymagania formalne. W dniu 23 lutego 2021 roku przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Wybrana kandydatka wykazała się wymaganym poziomem wiedzy merytorycznej z zakresu wskazanym w ogłoszeniu. Komisja Rekrutacyjna za sposób wypowiedzi oraz zachowanie kandydatki przyznała wymaganą liczbę punktów. Tym samym kandydatura wyżej wymienionej osoby została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej i rekomendowana jest do zatrudnienia.


I. Wymagania


1. Niezbędne

A) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

B) Wykształcenie wyższe;

C) Doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej 2 lata stażu pracy w komórce audytu wewnętrznego;

D) Posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

1) jednego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

2) złożenie w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

3) uprawnienia biegłego rewidenta, lub

4) dwuletniej praktyki w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

E) Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;

2) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 505);

3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1200).

F) Znajomość: - Ustawy o samorządzie województwa, - Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, – Ustawy o finansach publicznych.

G) Znajomość zasad realizacji programów unijnych w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz 2014-2020.

H) znajomość regulacji dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

I) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych.

J) Brak prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

K) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

2. Dodatkowe

A) Znajomość języka angielskiego;

B) Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office;

C) Dyspozycyjność ;

D) Komunikatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań:

A) Przygotowanie rocznych planów audytu wewnętrznego w ŚCP, z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka w zakresie działania ŚCP.

B) Identyfikowanie i monitorowanie procesów zachodzących w ŚCP, w tym sprawdzanie wdrażania i wykonywania przyjętych procedur.

C) Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w ŚCP obejmującego: - ocenę funkcjonowania ŚCP w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, efektywności, rzetelności, kompletności, dokładności, przejrzystości, jawności i terminowości; - ocenę systemu zarządzania ryzykiem i kierowania ŚCP; - ocenę procesów zachodzących w ŚCP; - ocenę osiągniętych efektów; - ocenę jakości działania komórek organizacyjnych z punktu widzenia wykonania powierzonych zadań; - ocenę przestrzegania procedur kontroli finansowej; - ocenę przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań; - ocenę systemu wdrażania procedur i przebiegu programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

D) Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych.

E) Wykonywanie audytów sprawdzających.

F) Opracowywanie i przedkładanie Dyrektorowi sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu, zgodnie z zasadami określonymi ustawą o finansach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

G) prowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, z uwzględnieniem stwierdzonego rodzaju ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ w tym zakresie.

H) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora.

III. Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

A) list motywacyjny;

B) życiorys – CV;

C) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

D) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu;

E) zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;

F) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

G) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

H) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisku Audytora Wewnętrznego w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości”.

na adres:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Dokumenty aplikacyjne przesyłane drogą elektroniczną muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 lutego 2021 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

VI. Aplikacje, które wpłyną do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości po terminie, nie będą rozpatrywane. Ofertę przekazaną za pośrednictwem poczty uważa się za złożoną w terminie, jeżeli została nadana w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego).

VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

VIII. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości http://bip.scp-slask.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, ul. Katowicka 47 niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

IX. Inne informacje

1. Dokumenty do pobrania:

• Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości,

• Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

• Wzór oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze (dotyczące skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełnej zdolności do czynności prawnych).

• Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;

2. Dokumenty te są dostępne również w sekretariacie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

3. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu po upływie 6-ciu miesięcy od dnia ogłoszenia naboru.

Klauzula informacyjna - rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 71 60, e-maila: scp@scp-slask.pl.

2. Z osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: abi@scp-slask.pl.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji wynikający z:

• ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

• ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz ewentualna zgoda kandydata (zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie).

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z procesem rekrutacji.

5. Podanie danych osobowych w dokumencie „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie” nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt z kandydatem i sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji.

6. Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych kandydatów innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

8. Kandydat ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

9. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Dane osobowe kandydata nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : poprawa literówki
Grzegorz Gacek 2021-02-23 14:41:30
Edycja dokumentu : opublikowanie wyniku naboru
Grzegorz Gacek 2021-02-23 14:38:26
Wprowadzenie dokumentu : dodanie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-02-05 14:41:02

Otwarte dane Pokaż dane