Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Wyboru i Kontraktacji EFRR:

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Wyboru i Kontraktacji EFRR: 1 etat.

Informacja o wynikach naboru w konkursie na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Wyboru i Kontraktacji EFRR w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Wyboru i Kontraktacji EFRR Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, wybrana do zatrudnienia została:

Pani Monika Morel, zamieszkała w Myszkowie

W ramach naboru wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymagania formalne. Wybrana kandydatka wykazała się wymaganym poziomem wiedzy merytorycznej z zakresu wskazanym w ogłoszeniu. Komisja Rekrutacyjna za sposób wypowiedzi oraz zachowanie kandydatki przyznała wymaganą liczbę punktów. Tym samym kandydatura wyżej wymienionej osoby została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej i rekomendowana jest do zatrudnienia.I.    Wymagania


1.    Niezbędne


A)  obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
B)     wykształcenie wyższe;
C)   znajomość regulacji dotyczących Funduszy Strukturalnych, w tym:

- Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

- Kodeksu postępowania administracyjnego

-  Ustawy o finansach publicznych

-  Ustawy Prawo zamówień publicznych

-  Ustawy o samorządzie województwa;

D)   znajomość zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
E)   znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w szczególności w zakresie finansowania sektora MŚP;
F)   umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office;
G)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
H)   brak prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
I)    sprawna obsługa komputera, w tym pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem elementów EXCEL i WORD;
J)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadania pełni praw publicznych;

2.    Dodatkowe

A)     doświadczenie zawodowe (staż pracy) w zakresie realizacji projektów lub wdrażania programów - finansowanych ze środków UE będzie mile widziane;

B)     dyspozycyjność;

C)     komunikatywność;

D)     znajomość języka angielskiego.

 II.   Zakres wykonywanych zadań:

A)           udział w opracowywaniu nowych procedur w zakresie zadań Wydziału, a także usprawnianie i aktualizacja istniejących;
B)           opracowywanie treści merytorycznych w zakresie zadań Wydziału (materiały informacyjne, informacje zamieszczane na stronach internetowych, itp.);
C)           przekazanie wzorów wniosku o dofinansowanie do akceptacji Instytucji Zarządzającej w zakresie EFRR;
D)           konsultowanie z Instytucją Zarządzającą ustaleń dotyczących harmonogramu konkursów w zakresie EFRR;
E)           przygotowanie i przedstawienie do akceptacji IZ propozycji kryteriów wyboru projektów;
F)           przygotowanie dokumentacji konkursowej w zakresie EFRR;
G)           zamieszczanie ogłoszeń o naborze wniosków w zakresie EFRR zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej;
H)           przyjmowanie i rejestracja wniosków o dofinansowanie składanych przez projektodawców w zakresie EFRR;
I)            przeprowadzanie oceny formalnej i merytoryczno – technicznej/merytorycznej wniosków oraz prowadzenie czynności w procesie wyboru projektów do dofinansowania w zakresie EFRR;
J)            organizacja pracy Komisji Oceny Projektów w zakresie EFRR;
K)           informowanie projektodawców o wynikach oceny wniosków w ramach EFRR;
L)            podawanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach oceny w zakresie określonym w procedurach w ramach EFRR;
M)           przygotowywanie do zatwierdzenia list rankingowych oraz przygotowywanie na ich podstawie  propozycji list projektów wybranych do dofinansowania i przedkładanie ich do zatwierdzenia Instytucji Zarządzającej w zakresieb EFRR;
N)           przekazanie wzorów umów o dofinansowanie do akceptacji Instytucji Zarządzającej w zakresie EFRR;
O)           przygotowywanie umów z beneficjentami lub decyzji o dofinansowaniu w zakresie EFRR;
P)            przyjmowanie, weryfikowanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów w zakresie EFRR w związku z podpisywaniem umów o dofinansowanie;
Q)           przygotowywanie korespondencji wychodzącej w zakresie merytorycznym Wydziału;
R)           wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
S)           prowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, z uwzględnieniem stwierdzonego rodzaju ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ w tym zakresie.
T)            prowadzenie spotkań informacyjnych.

 III.   Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

IV.   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

V.      Wymagane dokumenty:

A)   list motywacyjny;
B)   życiorys – CV;
C)   kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
D)   kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu;
E)   zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;
F)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
G)   oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
H)   w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Wyboru i Kontraktacji EFRR w  Śląskim Centrum Przedsiębiorczości”.

 na adres:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Dokumenty aplikacyjne przesyłane drogą elektroniczną na adres scp@scp-slask.pl muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Termin składania ofert upływa w dniu 16 czerwca 2021 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

VI.    Aplikacje, które wpłyną do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości po terminie, nie będą rozpatrywane. Ofertę przekazaną za pośrednictwem poczty uważa się za złożoną w terminie, jeżeli została nadana w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym  w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego).

VII. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje
z poprzednich miejsc pracy.

VIII.  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości http://bip.scp-slask.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, ul. Katowicka 47 niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

IX.   Inne informacje

1.    Dokumenty do pobrania:

·         Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości,

·         Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·         Wzór oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze (dotyczące skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełnej zdolności do czynności prawnych).

·         Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;

2.    Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu po upływie 6-ciu miesięcy od dnia ogłoszenia naboru.

 
Klauzula informacyjna -  rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informujemy, iż:

1.    Administratorem danych osobowych jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 71 60, e-maila: scp@scp-slask.pl.

2.    Z osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych  można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: abi@scp-slask.pl.

3.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora

w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji  wynikający z:

·         ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

·         ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz ewentualna zgoda kandydata (zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie).

4.    Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z procesem rekrutacji.

5.    Podanie danych osobowych w dokumencie „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie” nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt z kandydatem i sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji.

6.    Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu.

7.    Administrator nie zamierza przekazywać danych kandydatów innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

8.    Kandydat ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

9.    Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe kandydata nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Dodano wyniki naboru
Jacek Maciejewski 2021-06-29 12:49:19
Edycja dokumentu : pomyłka w tytule
Grzegorz Gacek 2021-06-02 14:28:12
Wprowadzenie dokumentu : dodanie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-06-02 14:27:08

Otwarte dane Pokaż dane